ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Nieuws

Activiteiten
Actueel
Kerkbode
Kerkdiensten
Documenten archief
Sociale media
Preek in de week
  Preek in de week

In deze rubriek vindt u stof tot nadenken met betrekking tot de preken die dominee Nobel heeft gehouden of van plan is te gaan houden.

Waarom?
Omdat een preek niet stopt op de eerste dag van de week, maar ook doorwerking en weerklank wil vinden ín de week.
Het is ook goed een nieuwe preek alvast in de week te leggen, om er langer mee bezig te kunnen zijn, alleen of samen.
En je zo alvast voor te bereiden op de zondag die komt.
Per preek worden datum en tijdstip vermeld, alsook het tekstgedeelte.
Dominee Nobel zou het mooi vinden als u reageert op de vragen in ‘de preek in de week’. Dan kan hij dat meenemen bij het maken van de preek. Mailen kan naar p.nobel@hervormdegemeentemonster.nl.

Zondag 21 januari 2018 n.m. – Romeinen 5: 1-21
In de middagdienst hopen we verder te gaan met de behandeling van de Romeinen-brief, zoals we daar ook mee bezig zijn tijdens de huisbijbelkringen. We lezen met elkaar Romeinen 5 en het thema is: ‘Leven in vrede met God’.
In Rom.5 gaat Paulus de consequenties trekken van zijn thema ‘rechtvaardig door het geloof’ zoals hij daar in Rom. 3 en 4 over sprak. Wat betekent het nu concreet voor ons leven dat de rechtvaardige uit het geloof zal leven?
Een paar vragen om ons voor te bereiden:
- Lees Romeinen 5:1-11
1. Welke gevolgen van de rechtvaardiging door het geloof somt Paulus op in de verzen 1 en 2?
2. Wanneer we lijden, wat maakt het dan volgens Paulus uit dat we gerechtvaardigd zijn (vers 3-5, 11)?
- Lees Romeinen 5:12-21
1. Wat bedoelt Paulus met ‘de zonde is door 1 mens in de wereld gekomen’?
2. Wat betekent het dat Gods genade ‘overvloediger is dan de zonde’, voor jou persoonlijk?

Zondag 14 januari 2018 v.m. – Mattheus 5: 1-12
In de morgendienst willen we een begin maken met het lezen van het Mattheus-evangelie. Het is mijn bedoeling een aantal keren stil te staan bij de Bergrede, Matthëus 5-7.
Hier worden de voorschriften voor Jezus’ volgelingen genoemd, zodat zij tot eer van Hem zullen leven. De Bergrede is de karakterbeschrijving van een christen, van een discipel van Jezus.
Deze morgen lezen we uit de zaligsprekingen, Mattheus 5:1-12, en het valt ons op hoe hier alles wordt omgekeerd. Niet de rijken worden gefeliciteerd, maar de armen.
Wat betekent het ‘om arm van geest’ te zijn (vers 3)? Wat weerhoudt mensen ervan om deze eigenschap te ontwikkelen? Hoe zit dat bij u en jou?

Zondag 31 december 2017 n.m. – Openbaring 22:17 / maandag 1 januari 2018 v.m. – Openbaring 21:5
In de diensten rondom Oud en Nieuw wil ik met u en jou stilstaan bij de wederkomst van Christus. Op Oudejaarsmiddag horen we over het roepen van de Geest en de gemeente om de komst van Christus, vanuit Openbaring 22:17. Welke gedachten roept de wederkomst bij u en jou op? Noem een aantal factoren die de wederkomstverwachting belemmeren.

Op Nieuwjaarsmorgen hopen we stil te staan bij Openbaring 21: 5. De woorden 'zie, Ik maak alle dingen nieuw' zijn juist als het gaat om een nieuw Anno Domini 2018 veelzeggend. Want: zijn die woorden alleen maar toekomstmuziek? Of zien we daar nu ook al iets van? Hoe dan?

Zondag 17 december 2017 n.m. – Romeinen 3: 21-31
In de middagdienst hopen we verder te gaan met de behandeling van de Romeinen-brief, zoals we daar ook mee bezig zijn tijdens de huisbijbelkringen. We lezen met elkaar Romeinen 3:21-31 en het thema is: ‘Rechtvaardig door het geloof’. Dit gedeelte van Paulus’ brief brengt ons bij het hart van het geloof. Want er is iets beslissends gebeurd aan het kruis van Golgotha. Daar wordt Gods rechtvaardigheid zichtbaar, waardoor ik als een onschuldig mens Gods rechtszaal kan verlaten. Een paar vragen:
1.Wat wordt bedoeld met ‘gerechtigheid van God’ in vers 21/22? Hoe kunnen we die gerechtigheid krijgen? Waarom hebben we die gerechtigheid nodig? 2. Leg uit waarom rechtvaardiging door het geloof het onmogelijk maakt je ergens op voor te laten staan (vers 27/28).

Zondag 10 december 2017 v.m. en n.m. – Johannes 1:6-13
Zondag hopen we als gemeente het Heilig Avondmaal te vieren. In het toeleidende woord tot de Tafel van de Heere zal Johannes 1 vers 11a centraal staan: ‘Hij kwam tot het Zijne’ als de Persoon aan wie wij alles te danken hebben. Wie worden er met ‘het Zijne’ en ‘de Zijnen’ bedoeld? Waarom hebben ‘de Zijnen’ het Woord (Jezus Christus) afgewezen? Wat is het wonder wat in vers 12 wordt genoemd en wat je niet verwacht na vers 11b?

In de dienst van nabetrachting zal het vervolg aan de orde komen, vers 11b-13: ‘hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden’. Hoe worden wij kinderen van God volgens Johannes? Wat is het voorrecht om ‘kinderen van God’ te zijn? Wat leer je daaruit voor jezelf met het oog op het Avondmaal?

Zondag 3 december 2017 v.m. – Johannes 1:1-5
Zondagmorgen bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. We doen dit aan de hand van de proloog van het Johannes-evangelie (vers 1-5). Johannes wil ons hier de achtergrond van Advent en Kerst duidelijk maken. Advent en Kerst beginnen niet pas in Nazareth of Bethlehem. Johannes gaat nog verder terug… Naar welk ander Bijbelboek verwijzen de woorden ‘in het begin’? Wie wordt hier met ‘het Woord’ bedoeld? Waar komt Hij (het Woord) vandaan? Hoe wordt Hij in vers 5 ook genoemd? Wat heeft dat ons te zeggen?

Zondag 26 november 2017 n.m. – Jeugdthemadienst
Zondagmiddag denken we als jongeren en ouderen na over het thema: ‘mag God doden? Over God en geweld’ Een vraag die ik regelmatig van jongeren en ouderen hoor, is: wat is de bedoeling van al die verhalen in de Bijbel waarin wordt gemoord en gestraft, voor ons gevoel erger dan nodig is? Ik denk bijv. aan de opdracht van God in Deut. 7 om de Kanaänieten uit te roeien. En ik denk ook aan wat in de media gezegd wordt over de Bijbel. De bekende schrijver Dimitri Verhulst bijv. die zegt: ‘De Bijbel is een bloedboek, een handleiding genocide’. Is het NT niet totaal anders? Daar gaat het om genade…Op deze vragen en gedachten wil ik aanstaande zondag in de middagdienst een antwoord zoeken. Zorg daarom dat je er bij bent!

Zondag 19 november 2017 v.m. – Genesis 22:1-19
In de morgendienst lezen we verder in de geschiedenissen van Abram, de pelgrim met God. Opnieuw staat de vraag centraal: wie is God? Abram krijgt in Genesis 22 de opdracht van God om zijn zoon Isaak te offeren. En je vraagt je af: hoe kan God zoiets eisen, dat je het liefste dat je hebt, eigenhandig doodt? Is dit ook jouw vraag of juist helemaal niet? Gaat God hier te ver? Gaat Hij ook te ver in wat Hij van jou vraagt?

Abram echter blijft vertrouwen op God en op Zijn belofte en doet wat de Heere van hem vraagt. En in dat vertrouwen wordt hij niet beschaamd. Want God gaat ver in wat Hij vraagt, maar ook in wat Hij geeft. Is Hij te ver gegaan in hoe Hij zich heeft gegeven in Jezus Christus?

Zondag 12 november 2017 v.m. – Genesis 18:16-33
In de morgendienst lezen we verder in de geschiedenissen van Abram, de pelgrim met God. Genesis 18 over Abrams voorbede voor Sodom en Gomorra staat centraal. God vraagt van ons recht en gerechtigheid te doen. Wij mogen datzelfde ook van Hem vragen. En daar worstelt Abram mee: is God rechtvaardig als Hij de goeden samen met de kwaden in Sodom laat omkomen? Hoe vaak bid u/jij, net als Abram, om de redding van mensen in je dorp of om de redding van onze samenleving? Wat doet het je dat God jou wil redden omwille van 1 goede: de Heere Jezus?

Zondag 29 oktober 2017 v.m. – Genesis 16
In de morgendienst hopen we een vervolg te geven aan onze prekenserie over Abram. De laatste keer op zondag 10 september stonden we stil bij Genesis 15. Nu zal Genesis 16 aan de orde komen. Sarai en Abram vinden het moeilijk om te wachten op God en de vervulling van Zijn belofte. Ze gaan aan het doe-het-zelven via Sarai’s slavin Hagar (vers 2-4). Herken je dat? Die neiging om niet op God te wachten, maar zelf te gaan knutselen? Wanneer er rivaliteit komt tussen Sarai en Hagar, vlucht de laatste de woestijn in en wordt daar opgezocht door de Engel van de HEERE. Wat valt je op in wat hij tot Hagar zegt? Wat vind je mooi in die woorden, en wat moeilijk (vers 8-12)?

Zondag 22 oktober 2017 n.m. – Romeinen 1:18-3:20
We lezen met elkaar verder in de Romeinen-brief en het thema is: ‘wie heeft de schuld?’. In dit eerste onderdeel van zijn brief klaagt Paulus in dienst van God de hele wereld aan. Het is het beeld van de rechtszaak waarin God de rechter is en alle mensen voor het gerecht worden gedaagd. We luisteren naar de aanklacht tegen ons. Laten we maar niet te snel oordelen over anderen in ons land of in de wereld om daarmee zelf buiten schot te blijven. Herken je een van de zonden uit de opsomming van Paulus in 1:26-32 bij jezelf? Hoe kan het dat wij erg verontwaardigd raken over het schandalige gedrag van anderen, terwijl precies hetzelfde gedrag lang zo erg niet lijkt als we ons er zelf schuldig aan maken? Laat in dit verband zien hoe het in Rom.1 over de jongste zoon gaat en in Rom.2 over de oudste zoon (Lukas 15:11-32).

Zondag 8 oktober 2017 n.m. – Leerdienst over Romeinen 1:1-17
Omdat we dit jaar de Reformatie herdenken als jubileumjaar (500 jaar Reformatie) willen we de komende tijd in de prediking tijdens de leerdiensten en tijdens de huisbijbelkringavonden met elkaar stilstaan bij de Romeinenbrief. Deze zondagmiddag zal Romeinen 1:1-17 centraal staan: het visitekaartje van Paulus en de kern van de brief. Wat weet u/jij van de gemeente van Rome? Hoe omschrijft Paulus zichzelf en waarom doet hij dat? Wat wilde hij doen in Rome? Waarom schaamt hij zich niet voor het Evangelie?

Zondag 24 september 2017 n.m. – Leerdienst over Zondag 38 uit de Catechismus
Zondagmiddag gaat het over de betekenis van de zondag. De zondag is de dag van en voor God. Een feestdag! Een dag om Hem en elkaar te ontmoeten en goed te doen aan anderen. Hoe beleven u en jij de zondag? Wat vind je belangrijk voor een echte viering van de zondag? Hoe ga je om met de ontwikkeling van de zondag tot ‘sociale’ dag? Wat is onopgeefbaar? Psalm 122 zegt: ‘kom ga met ons en doe als wij’. Wees er daarom zondagmiddag bij in de kerk, als ouderen en jongeren!

Zondag 17 september 2017 v.m. - Johannes 9
Zondagmorgen gaat de preek over zien/kijken. Dit n.a.v. het jaarthema van de HGJB: ‘Open je ogen’. We worden als gemeente opgeroepen om actief te leren zien, onze ogen open te doen voor God, voor elkaar in de gemeente en voor de wereld om ons heen. Ons probleem is vaak dat we niet goed kijken, ‘verblind’ zijn. Noem eens een paar dingen waardoor wij soms helemaal verblind kunnen zijn? Dat zien we ook in Johannes 9. Verschillende mensen kijken daar op verschillende manieren naar de Heere Jezus en naar de blinde man. Noem de 5 groepen/personen die hier in de hoofdstuk voorkomen? In welk van de personen/groepen herken je je het meest? Wat leer je van Jezus’ manier van zien/kijken?
 Zondag 21 januari
09:30 uur
Ds. M. A. van den Berg

Zondag 21 januari
16:30 uur
Ds. P. Nobel
Kledinginzameling
Zaterdag 27 januari

10:00 uur

Avond over eenzaamheid
Woensdag 7 februari

19:45 uur

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen