ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Nieuws

Activiteiten
Actueel
Kerkbode
Kerkdiensten
Documenten archief
Sociale media
Preek in de week
  Preek in de week

Dit is de naam van de rubriek die in 2015 is gestart.
Voortaan vind je hier stof tot nadenken met betrekking tot de preken die ik heb gehouden of van plan ben te gaan houden.

Waarom?
Omdat een preek niet stopt op de eerste dag van de week, maar ook doorwerking en weerklank wil vinden ín de week.
Het is ook goed een nieuwe preek alvast in de week te leggen, om er langer mee bezig te kunnen zijn, alleen of samen.
En je zo alvast voor te bereiden op de zondag die komt.
Per preek worden datum en tijdstip vermeld, alsook het tekstgedeelte.
Ik zou het mooi vinden als je reageert op de vragen in ‘de preek in de week’. Dan kan ik dat ook meenemen bij het maken van de preek. Mail daarom even naar p.nobel@hervormdegemeentemonster.nl.

Zondag 21 mei 2017 v.m. – 1 Petrus 1:1-12
Deze zondag willen we een begin maken met een serie preken over Petrus’ brief aan de christenen in het huidige Turkije. Petrus lezers waren door hun geloof in Christus vreemdelingen geworden in de dorpen en steden waar ze woonden. Ze hadden het niet gemakkelijk, ze werden niet begrepen door de (heidense) overheid, de buurt en de familie. Herken je dat? Merk je dat je een ‘vreemdeling’ bent, op school, op je werk, in je familiekring? Of ziet je leven er net zo uit als dat van niet-christenen?
Een andere vraag die de Petrusbrief ons stelt, is:  hoe zijn wij in een seculier Europa gemeente van Christus? Zoeken u en jij biddend mee naar een antwoord?

Zondag 14 mei 2017 n.m. – Heidelbergse Catechismus zondag 32
Het mooie van de catechismus is, dat zij op een kernachtige manier de inhoud van de Bijbel samenvat en heel persoonlijk verwoordt. Zondagmiddag willen we stilstaan bij zondag 32 van de catechismus. Met deze zondag begint het derde deel van de catechismus over de dankbaarheid. De vraag is: Waarom moeten wij nog goede werken doen? Je kunt je redding  er immers niet mee verdienen. Dat heeft Christus gedaan. Toch zijn goede werken noodzakelijk. Welke drie redenen noemt de catechismus in antwoord 86? Vindt u/jij dat de levensheiliging (toegerust worden om God te dienen in het leven van elke dag) naast de rechtvaardiging (door Christus gered worden) een vaste plaats in de prediking moet hebben? Waarom wel/niet en hoe precies?

Zondag 7 mei 2017 v.m. – 2 Timotheus 3:10-17
Zondagmorgen zullen we het winterwerk dat we in september begonnen met elkaar afsluiten aan de hand van het jaarthema van de HGJB ‘Samen bij Eén’. Stonden we in september stil bij het grote belang van samen bidden n.a.v. Exodus 17:8-16, nu willen we stilstaan bij het grote belang van Bijbellezen n.a.v. 2 Timotheus 3:14-17. Wat is het kenmerk van de Bijbel volgens Paulus, vers 16a? Wat is het doel van de Bijbel, vers 15 en 17? Wat heb je aan de Bijbel/wat is het nut ervan, vers 16?

Zondag 23 april 2017 n.m. – Heidelbergse Catechismus zondag 31
Zondagmiddag willen we met elkaar ontdekken wat de betekenis is van ‘de sleutels van het Koninkrijk’. De catechismus noemt twee sleutels: de prediking en de christelijke tucht. Wat roepen deze woorden bij u en jou op? Waar denk je aan bij de zin ‘onder de preek vallen beslissingen voor de eeuwigheid’? Tucht heeft te maken met regels en straffen. Het zijn woorden die afkeer bij ons oproepen, terwijl juist in onze samenleving regelmatig wordt opgeroepen tot ‘harder optreden en zwaardere straffen’. Zodra het echter om onszelf gaat, voelen we ons ongemakkelijk. Hoe komt dat?

1e Paasdag 16 april v.m. – Johannes 20: 1-10
Op 1e Paasdag vervolgen we onze lezing uit het Johannes-evangelie en lezen we met elkaar Johannes 20:1-10. Het thema is: ‘Pasen: het graf is leeg!’ Maria Magdalena, Petrus en Johannes ontdekken in de vroege morgen dat het graf van hun Meester leeg is. Waarom is het lege graf een belangrijk bewijs voor de opstanding? Waarom blijft de opstanding van Christus dan toch zo moeilijk voor ons om te geloven?

Goede Vrijdag 14 april n.m. – Johannes 19: 17-30
In de stilte van deze avond mogen we bij het kruis van de Heere Jezus Christus komen staan om vanuit Zijn mond te vernemen: ‘Ik heb dorst’ (Johannes 19:28). Wat valt je op aan dit kruiswoord? Waarom noteert Johannes juist deze diep menselijke woorden? Wat hebben die woorden ons te zeggen?
 
Zondag 9 april 2017 v.m. – Johannes 19: 1-16
We zien hier de Heere Jezus voor de Romeinse rechter Pontius Pilatus staan. Bewust of onbewust spreekt Pilatus profetische woorden over de Gevangene die voor hem staat: zie de (M)mens! Tegelijk zijn het niet alleen woorden van Pilatus, maar ook woorden van God en van de Heere Jezus Zelf. Denk eens na over deze woorden. Wat betekenen die woorden van Pilatus, van God, van Christus precies? En wat zeggen deze woorden ons over onszelf?

Zondag 2 april 2017 v.m. – Johannes 18: 1-11
Deze zondagmorgen willen we stilstaan bij het begin van Christus’ kruisgang: Zijn gevangenneming in de hof van Getsemane. Daarmee vervolgen we dus de stof van het lijdensevangelie volgens Johannes. Het thema is: verzet of overgave? Wat valt je op in vers 5 midden en in vers 8 slot? Waar zie je Jezus’ majesteit oplichten en waar Zijn liefde en genade? Waar sta jij zelf? Aan de kant van de soldaten of aan de kant van de discipelen?

Zondag 26 maart 2017 n.m. – Johannes 10: 1-21 Bediening Heilige Doop
Deze zondag is al weer de vijfde lijdenszondag (van de in totaal 7 lijdenszondagen). In de prediking willen we stilstaan bij de Goede Herder die Zijn schapen kent en voor de schapen Zijn leven geeft, Johannes 10: 14-15. Wat roept dit beeld van een herder bij u en jou op? Wat is het verschil tussen een herder en een huurling? Wie wordt met de Goede Herder bedoeld en waarin is Hij uniek? Kennen u en jij deze Goede Herder al?

Zondag 19 maart 2017 – Johannes 13: 4-11
's Morgens willen we in de prediking voorafgaande aan het Avondmaal stil staan bij Johannes 13 vers 4-11: Christus op de knieën voor zondaars. 's Avonds willen we nabetrachting en dankzegging op het avondmaal houden aan de hand van zondag 28 uit de catechismus. Waarom verzet Petrus zich zo tegen deze voetwassing? Wat wil de Heere Jezus aan Petrus duidelijk maken? Mag Hij u/jou dienen met Zijn liefde, zichtbaar in de tekenen van brood en wijn?

Zondag 12 maart 2017 v.m. – Johannes 13: 1-5
Deze zondag lezen we verder uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 13 en bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. Het gaat in dit hoofdstuk over de paasmaaltijd en de voetwassing. In vers 1 lezen we: 'Jezus heeft de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde'. Dit is het opschrift boven de hele lijdensgeschiedenis van Johannes die hierna volgt. Wat raakt je in deze woorden? Wie zijn bedoeld met ‘de Zijnen’? Wat betekent het dat Christus de Zijnen heeft liefgehad ‘tot het einde’? Hoe zie je dat terug in het Avondmaal?


 Zondag 28 mei
09:30 uur
Ds. E. K. Foppen

Zondag 28 mei
16:30 uur
Ds. A. D. Goijert
Bidstond
Donderdag 1 juni

19:30 uur

Workshop bloementaart maken
Donderdag 1 juni

19:30 uur

Gebedsgroep Westlandbreed
Donderdag 1 juni

19:45 uur

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen