Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief   Kerkapp

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Gemeente

Verenigingen
Catechese
Vakantie Bijbel Week
Huisbijbelkringen
Rond de eredienst
Kerkenraad
Ouderlingen
Diaconie
Kerkrentmeesters
Beleidsplan
Wijkindeling
Psycho Pastoraal Team
Praktische Zorgnet
Commissies
Overige activiteiten
Historie
  Kerkenraad

De bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Hervormde Gemeente Monster berust bij de kerkenraad. Zij is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan.

Uitgangspunt
De Hervormde Gemeente Monster is een gemeente die staat in de traditie van de Reformatie. Het belijden van de kerk in de Reformatie is ook haar belijden zoals dat wordt onderhouden in de eenheid van het ware geloof. Bron voor ons staan in deze traditie is de Heilige Schrift. Haar leer is o.a. omschreven in de Drie Formulieren van Enigheid (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels).

Doel
Ons diepste verlangen is om door middel van de wekelijkse verkondiging van Gods Woord mensen te bewegen tot het geloof in Jezus Christus.
Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad komen wij elke zondag tweemaal samen in het kerkgebouw aan het Kerkplein in Monster. De diensten beginnen om 9.30 uur en 16.30 uur. Tijdens de kerkdiensten prijzen en danken wij in het zingen van de psalmen en in de gebeden onze God. Ook leggen wij in de gebeden de noden en zorgen van de gemeente bij Hem neer en luisteren wij naar Zijn Woord. Dit laatste houdt in dat in de preek een begrijpelijke uitleg wordt gegeven over een gedeelte uit het Oude of het Nieuwe Testament.

Samenstelling van de kerkenraad
De kerkenraad is samengesteld uit de predikant en/of pastoraal werker, ouderlingen, diakenen en ouderlingen-kerkrentmeester die elk hun eigen verantwoordelijkheid hebben binnen het kerkenwerk. Uit de kerkenraad wordt aan het begin van elk kalenderjaar het moderamen (dagelijks bestuur) samengesteld. Ook hierin zijn alle ambten vertegenwoordigd. Ambtsdragers worden gekozen uit en door de leden van de gemeente en verbinden zich in principe voor vier jaar aan hun taak. Taken en bevoegdheden van ambtsdragers zijn geregeld in de kerkorde.

Werkterreinen
Het werk dat in de gemeente wordt gedaan is veelzijdig. Onder de werkterreinen van de kerkenraad vallen: eredienst, pastoraat, diaconaat, gemeenteopbouw, zorg voor het kerkgebouw, kerk en Israël, kerk en school, evangelisatiewerk, jeugdwerk, werelddiaconaat en zending.  


 
Zondag 16 juni
09:30 uur
Ds. C. Blenk

Zondag 16 juni
16:30 uur
Ds. M.J. Tekelenburg

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Geen gegevens bekend