Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief   Kerkapp

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Gemeente

Verenigingen
Catechese
Vakantie Bijbel Week
Huisbijbelkringen
Rond de eredienst
Kerkenraad
Ouderlingen
Diaconie
Kerkrentmeesters
Beleidsplan
Wijkindeling
Psycho Pastoraal Team
Praktische Zorgnet
Commissies
Overige activiteiten
Historie
  Ouderlingen

Predikant, wijkouderlingen, de pastoraal werker, de evangelisatie- en de jeugdouderling vormen het consistorie. De taken van het consistorie zijn o.a.:

Huisbezoek
De gemeente is ingedeeld in zes wijken. Iedere wijkouderling heeft een eigen wijk. Zo mogelijk zal elke pastorale eenheid eenmaal per twee jaar worden bezocht. De wijkouderling maakt van te voren een afspraak voor een huisbezoek en zal in de regel alleen op bezoek gaan tenzij het door bepaalde omstandigheden gewenst is om samen met een tweede ouderling (of met de predikant) op bezoek te gaan.
Klik hier voor de wijkindeling.

Crisispastoraat
Voor hulp in moeilijke omstandigheden kan men zich altijd wenden tot de predikant. Bij ziekenhuis- of verpleeghuisopname is het fijn als men de predikant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen.

Ziekenhuisbezoek
Wanneer een gemeentelid in het ziekenhuis ligt, wordt hij of zij wekelijks door de predikant of de pastoraal werker bezocht. Wanneer beiden afwezig zijn, berust deze taak bij de desbetreffende wijkouderling.
 
Ouderenpastoraat
De ouderen (van 70 tot 80 jaar) worden, naast het reguliere huisbezoek door de wijkouderlingen, ook bezocht n.a.v. hun verjaardag. Dit bezoek valt onder verantwoordelijkheid van de pastoraal werker. Ouderen van 80 jaar en ouder krijgen driemaal per jaar bezoek. Deze bezoeken zullen zoveel mogelijk worden verspreid over het gehele jaar.

Consistorievergadering
Viermaal per jaar vergadert het consistorie. Tijdens deze vergaderingen wordt niet alleen de voortgang van het bezoekwerk besproken, maar krijgt ook het crisis-, het ouderen- en het ziekenhuispastoraat de volle aandacht. Omdat ook de jeugdouderling en de evangelisatieouderling deel uitmaken van het consistorie, komen ook het jeugdpastoraat en het (eventuele) bezoekwerk aan rand- en/of buitenkerkelijken aan de orde. Dit laatste naar aanleiding van het enquêtewerk van de evangelisatiecommissie.

Voor vragen of informatie: Dhr. A. Voskamp, 06 - 28 38 01 34, scriba@hervormdegemeentemonster.nl


 
Zondag 26 mei
09:30 uur
Ds. M.J. Tekelenburg

Zondag 26 mei
16:30 uur
Ds. C. Doorneweerd

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen