Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief   Kerkapp

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Gemeente

Verenigingen
Catechese
Vakantie Bijbel Week
Huisbijbelkringen
Rond de eredienst
Kerkenraad
Ouderlingen
Diaconie
Kerkrentmeesters
Beleidsplan
Wijkindeling
Psycho Pastoraal Team
Praktische Zorgnet
Commissies
Overige activiteiten
Historie
  Het college van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters is een zelfstandig kerkelijk orgaan in de gemeente  met eigen taken en bevoegdheden en nevengeschikt aan de kerkenraad. Aan de kerkenraad wordt verslag gedaan van de werkzaamheden. Zo is er een evenwicht in de relatie tussen bestuur en beheer. Vanzelfsprekend wordt niet als aparte organen gehandeld. Dat komt tot uiting in het gegeven dat er behalve kerkrentmeesters ook ouderling-kerkrentmeesters werkzaam zijn, die deel uitmaken van de kerkenraad. Dit heeft met name tot doel om beheer en bestuur nauw met elkaar te laten samenwerken. Er is dus een rechtstreekse band, maar ook een gezamenlijke zorg voor de kerkelijke gemeente.

Doel
Het college van kerkrentmeesters heeft globaal als doel: het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden van de gemeente. Dit komt op verschillende manieren tot uitdrukking, zoals hierna wordt aangegeven.

Ruimten en gebouwen
Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente. De taken zijn onder meer het beheren van de goederen van de gemeente, zoals de kerk, pastorie, jeugdgebouw, erven, paden, (parkeer)terreinen en tuin, evenals van de inboedel, zoals meubelen, geluidsinstallaties e.d.

Predikant
Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor de uitbetaling van het traktement (salaris) van de predikant. 

Vrijwilligers
Er zijn diverse vrijwilligers werkzaam in de gemeente. Het is onmogelijk om een kerkelijke gemeente draaiende te houden zonder de inzet van vrijwilligers. Zo zijn er personen die collectegelden tellen en afstorten bij de bank, er zijn vrijwilligers die de kerktuin bijhouden, weer anderen voeren diverse klussen, zoals onderhoudswerkzaamheden uit en ook de kosterswerkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd. Deze opsomming is overigens zeker niet volledig, want rondom het reilen en zeilen van een kerkelijke gemeente zijn vrijwilligers met verschillende deskundigheid nodig. Het college van kerkrentmeesters voert het personeelsbeleid uit voor al deze vrijwillige medewerkers.

Financiën
Het financieel draaiende houden van een gemeente vergt veel inzet van alle gemeenteleden, maar er is ook heel veel geld nodig . Zo moet er een monumentale  kerk worden onderhouden en de predikant dient te worden betaald enz. enz. Het college van kerkrentmeesters heeft dan ook als zeer belangrijke, zo niet belangrijkste taak om gelden te verwerven. Zo worden elk jaar twee grote acties gehouden onder de gemeenteleden, namelijk de actie “ Vrijwillige bijdrage” en de actie “Restauratie”. De eerste dient er onder meer voor om de voortgang van het pastoraat mogelijk te maken en de tweede is louter gericht om de restauratie van het kerkgebouw te bekostigen. Ook worden er nog andere acties  binnen de gemeente gehouden, waar het college van kerkrentmeesters in de opbrengst meedeelt. Zo worden naast de  jaarlijkse Jaarmarkt en rommelmarkt ook nog andere acties gehouden, zoals een oliebollenactie die geld oplevert. Verder werkt het college van kerkrentmeesters mee aan de totstandkoming van het beleidsplan en wordt de begroting en de jaarrekening van de gemeente door het college gemaakt. Ook worden de verzekeringspolissen (opstallen, inboedels en wettelijke aansprakelijkheid e.d.) door het college van  kerkrentmeesters beheerd.

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met dhr. A.F. van der Kaaij (voorzitter), 06 - 29 573 825 of dhr. P. Koen (secretaris), p.koen@hervormdmonster.nl.


 
Zondag 14 april
09:30 uur
Ds. M.J. Tekelenburg

Zondag 14 april
16:30 uur
Ds. M.J. Tekelenburg

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen