Privacyverklaring   ANBI   Contact   Sitemap   Zoeken   Diensten archief

 
  Terug naar beginpagina  
     
 
Kennismaken
 
Gemeente
 
Nieuws
 
Foto's
 
     
                 
  Begin

Nieuws

Activiteiten
Actueel
Kerkbode
Kerkdiensten
Preek in de week
Bezinning Heilig Avondmaal
Sociale media
  Preek in de week

In deze rubriek vindt u stof tot nadenken met betrekking tot de preken die dominee Nobel heeft gehouden of van plan is te gaan houden.

Waarom?
Omdat een preek niet stopt op de eerste dag van de week, maar ook doorwerking en weerklank wil vinden ín de week.
Het is ook goed een nieuwe preek alvast in de week te leggen, om er langer mee bezig te kunnen zijn, alleen of samen.
En je zo alvast voor te bereiden op de zondag die komt.
Per preek worden datum en tijdstip vermeld, alsook het tekstgedeelte.
Dominee Nobel zou het mooi vinden als u reageert op de vragen in ‘de preek in de week’. Dan kan hij dat meenemen bij het maken van de preek. Mailen kan naar p.nobel@hervormdegemeentemonster.nl.

Zondag 24 juni 2018 v.m. – Handelingen 8:26-40
Zondagmorgen is het een bijzondere dienst, omdat aan drie kinderen/jongeren van de gemeente het sacrament van de Heilige Doop zal worden bediend en één van hen ook geloofsbelijdenis zal afleggen. Vanuit Handelingen 8:36-37 kunnen we met dankbaarheid zeggen: er is geen verhindering voor hen om gedoopt te worden. Vandaar dat dit Bijbelgedeelte in deze dienst centraal zal staan.
We letten op een nieuwkomer in het christelijke geloof: een hoge ambtenaar van de koningin uit Ethiopië. Wat kenmerkt hem voor zijn bekering (vers 26-31), tijdens zijn bekering (vers 32-38) en na zijn bekering (vers 39)?

Zondag 17 juni 2018 n.m. – de gelijkenis van de zaaier
Zondagmiddag staan we met elkaar stil bij het 100-jarig jubileum van onze zondagsschool. We willen in de kerkdienst de Heere God danken voor Zijn trouw en zorg in al die jaren en voor het Evangelie wat mocht worden gezaaid in zoveel kinderharten. In de preek zal de gelijkenis van de zaaier centraal staat aan de hand van Mattheus 13:1-9 en 18-23.

Wie is de zaaier? Wat is het zaad? In welke grond wordt gezaaid? In welke reactie op het gestrooide zaad herken jij je het meest? Is die keuze van jou wel of niet doorslaggevend in de manier waarop je omgaat met het Woord dat God in je leven zaait?

Zondag 10 juni 2018 – Heilig Avondmaal – Mattheus 13:44-46 en 31-35
Als toeleiding naar de tafel van de Heere zal in de morgendienst de gelijkenis van de schat in de akker en de parel van grote waarde centraal staan (Matth eus 13:44-46). Kun je aangeven waarom het Koninkrijk van God voor jou kostbaar is als een schat en een parel? Durf jij alles los te laten en op te geven om het Koninkrijk (dat is die schat en die parel) in te gaan?

In de middagdienst horen we bij de dankzegging en nabetrachting het Woord van God aan de hand van de gelijkenis van het kleine mosterdzaad en het kleine beetje zuurdeeg (Mattheus 13:31-35). Het is namelijk zo dat hoe kleiner wij worden hoe groter en waardevoller God kan worden in ons leven. Wat vind je van deze uitspraak? Herken je daar iets van of staat het juist ver bij je vandaan?

Zondag 3 juni 2018 v.m. – Mattheus 13: 24-30 en 36-43
Op deze zondag bereiden we ons voor op de bediening van het Heilig Avondmaal op D.V. zondag 10 juni. We lezen verder in het Evangelie van Mattheus en staan deze weken stil bij een aantal gelijkenissen over het Koninkrijk van God. Zoals de gelijkenis over het onkruid tussen de tarwe. Echte tarwe en dolle tarwe groeien naast elkaar op. Het verschil daartussen is bijna niet te zien.
Durf je in de spiegel te kijken: ben ik echt of ben ik nep? Waar is op dit moment de onkruidzaaier in mijn leven actief?
Maar ook: hoe merk je dat je goed tarwezaad bent? En welke plek neemt het Avondmaal hierin in?

Zondag 27 mei 2018 v.m. – Mattheus 5:10-12
Op deze zondag van de Drie-eenheid (zoals hij in het kerkelijk spraakgebruik genoemd wordt) staan we stil bij het feit dat deze zondag sinds enige jaren ook wel genoemd wordt ‘de zondag van de Vervolgde Kerk’. In de nacht van 1 op 2 juni wordt daarom ook de ‘Nacht van Gebed’ gehouden, een initiatief van de stichting Open Doors. Hierdoor mag onze verbondenheid met onze broeders en zusters van de Lijdende Kerk zichtbaar worden. Bidt u, bid jij ook voor hen?
Graag wil ik in de prediking hierbij aansluiten. Ik denk aan wat de Heere Jezus heeft gezegd in de Bergrede, Mattheus 5:10-12 ‘Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen’. Wat voor ervaring hebben u en jij met deze vervolging? Waardoor ontstaat deze vervolging? Waarom moeten we vervolging zien als een zegen?

Zondag 20 mei en maandag 21 mei 2018 v.m. – Pinksteren
Op 1e Pinksterdag lezen we het Pinksterevangelie vanuit Handelingen 2 en hopen we in de prediking stil te staan bij Johannes 20:19-23. Een gedeelte uit het Johannes-evangelie dat tot nu toe niet aan de orde is geweest. Het speelt zich af direct na de opstanding van de Heere Jezus. Tegelijk bereidt het ook voor op de uitstorting van de Heilige Geest. Want hier vallen namelijk Pasen en Pinksteren op 1 en dezelfde dag. Maar dat kan toch niet, of toch wel? En wat betekent dat voor u/jou als gemeente? Op 2e Pinksterdag staat Romeinen 8:14-17 centraal in het kader van onze serie preken over de Romeinen-brief. Het gaat daar over het leven door de Geest als kinderen en erfgenamen van onze Abba, Vader. Denk eens na over de woorden ‘Abba, Vader’. Wat betekenen deze woorden voor u/jou? Is God je Vader en ben jij Zijn kind? En hoe merk je dat in je leven?

Hemelvaart 10 mei 2018 v.m. – Romeinen 8:34
Op Hemelvaartsdag, de kroningsdag van de opgestane Heere Jezus Christus, lezen we opnieuw uit Romeinen 8 waar we tijdens de leerdiensten ook uit gelezen hebben. Romeinen 8 is zo’n rijk en diep hoofdstuk dat we er meerdere keren over kunnen preken, ook naast de leerdiensten. Eerder deden we dat al met Biddag vanuit Romeinen 8:26. Nu dus vanuit Romeinen 8:34 waar het gaat over de betekenis van Hemelvaart voor de gelovigen.

In vers 34 tekent Paulus de weg van vernedering tot verhoging die Christus in liefde voor ons ging. Elke stap op die weg maakt de liefde groter en de beloften rijker. Er is iets wat meer is dan het kruis, zegt Paulus hier, namelijk Hemelvaart! Ervaart u/jij dat ook zo of juist niet? Welke troost geeft u/jou het heilsfeit dat Christus aan de rechterhand van God zit en daar voor ons bidt?

Zondag 22 april 2018 v.m. – Mattheus 5
Het is mijn bedoeling in de komende tijd in ‘gewone’ diensten op zondagmorgen verder te gaan met het onderwijs van de Heere Jezus in de Bergrede en in de gelijkenissen van het Koninkrijk (vanuit het Mattheus-evangelie). Als preekstof is gekozen voor Mattheus 5: 17-20 en 27-30. De Heere Jezus zegt hier dat Hij niet gekomen is om de Wet en de Profeten af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. D.w.z. om te realiseren wat nog ontbrak en openstond. Ben je geneigd om meer waarde te hechten aan het NT dan aan het OT? Hoe zou de Heere Jezus daarop reageren? Hij maakt dat Zelf concreet in bijv. vers 27-30 waar het gaat over de omgang met seksualiteit. We kunnen iemand met begeerte bekijken of iemands schoonheid bewonderen. Wat is het verschil? Hoe moeten we vers 29-30 in praktijk brengen?

Zondag 15 april 2018 v.m. – Openbaring 1:9-20
In de morgendienst zal het sacrament van de Heilige Doop bediend worden. In de prediking staan we zo vlak na Pasen stil bij Openbaring 1: 17-18. De apostel Johannes ontmoet op het eiland Patmos waar hij gevangen zit, de opgestane Heere Jezus Christus in Zijn heerlijkheid en macht. Het thema is daarom: Pasen op Patmos.
Christus maakt Zich in Zijn Majesteit aan Johannes bekend (vers 12-16). Waarom zou Hij dat doen. Johannes wordt bemoedigd (vers 17). Hebben wij vandaag ook bemoediging nodig? En wie bemoedigt ons vandaag? Hoe lees je het Paasevangelie in vers 18?

Zondag 8 april 2018 n.m. – Romeinen 7
In de middagdienst vervolgen we de behandeling van de Romeinenbrief zoals we daar ook mee bezig zijn tijdens de huisbijbelkringen. We lezen met elkaar het spannende hoofdstuk Romeinen 7 en het thema is: ‘wat doe je met de wet?’. Paulus zegt namelijk in dit hoofdstuk dat een christen vrij is van de wet. Maar betekent dat dan dat je niets meer te maken hebt met de wet? Lees vers 12!

Het tweede gedeelte van Romeinen 7 (vanaf vers 14) stelt ons voor de spannende vraag: beschrijft Paulus hier zijn eigen ervaring of die van mensen in het algemeen? Is dit een tijdelijke ervaring waarmee je van tijd tot tijd te maken krijgt, of een voortdurende ervaring? En: heeft Paulus het hier over zijn worsteling uit de tijd voor zijn bekering of is dit de worsteling van een christen?

1e Paasdag 1 april v.m. – Mattheus 28: 1-10
Op 1e Paasdag vervolgen we onze lezing uit het Mattheus-evangelie en lezen we met elkaar Mattheus 28:1-10. Het thema is: ‘Het geheim van Pasen!’. Maria Magdalena en de andere Maria ontdekken in de vroege morgen dat het graf van hun Meester leeg is. Waarom is het lege graf een belangrijk bewijs voor de opstanding? Waarom blijft de opstanding van Christus dan toch zo moeilijk voor ons om te geloven?

Goede Vrijdag 30 maart n.m. – Mattheus 27: 33-56
In de stilte van de Goede Vrijdagavond mogen we bij het kruis van de Heere Christus komen staan om te horen hoe Hij met luide stem roepend de geest geeft. Op hetzelfde moment scheurt in de tempel het voorhangsel: Mattheus 27:51a. Wat betekent dit scheuren van het voorhangsel? Het is in ieder geval iets om je eeuwig over te verwonderen…

Zondag 25 maart 2018 v.m. – 1 Timotheus 6: 11-16 Openbare Geloofsbelijdenis
In de morgendienst van de Palmzondag is naar oud gebruik de openbare geloofsbelijdenis. Een 6-tal jongeren mag in het openbaar uitspreken dat ze niet zonder de Heere Jezus kunnen en willen leven. Zullen we biddend om hen heen staan?

De tekst voor de verkondiging is 1 Timotheus 6: 12 waar Paulus spreekt over de goede strijd en de goede belijdenis. Hij gebruikt hier het beeld van de sportwereld met hardlopers en worstelaars die strijden voor en grijpen naar een prijs. Wat is de prijs voor een christenstrijder? Wat is het gevolg als je niet strijdt en grijpt?

Zondag 11 maart 2018 – Mattheus 27:19-32
's Morgens willen we in de prediking voorafgaande aan het Avondmaal stil staan bij het vervolg van Mattheus 27, vers 25: ‘Zijn bloed kome over ons en onze kinderen’. Deze tekst heeft in de geschiedenis een verschrikkelijke uitwerking gehad: het volk Israel werd verantwoordelijk gehouden voor de moord op de Zoon van God en om die reden eeuwen lang vervolgd en uitgemoord. Kunnen we ook een positieve betekenis geven aan de woorden ‘Zijn bloed over ons’? Hoe dan?

’s Middags staat Mattheus 27:32 centraal. Hier zien we Simon van Cyrene die van toevallige voorbijganger tot volgeling van Jezus wordt. Simons kruis op weg naar Golgotha werd Jezus’ kruis. Maar Jezus’ kruis werd ook even Simons kruis. Wat hebben in dit verband de woorden uit Mattheus 16:24 ons te zeggen?

Zondag 4 maart 2018 v.m. – Mattheus 27: 11-26
Deze zondag lezen we verder uit het evangelie van Mattheus, hoofdstuk 27 en bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. Het gaat in dit hoofdstuk over de veroordeling van Jezus voor de rechter Pilatus. In vers 19 spreekt de evangelist Mattheus over de rol van de vrouw van Pilatus in het proces tegen Jezus.
Wat weten we van deze vrouw, bekend onder de naam Claudia Procula? Waarom getuigt zij dat Jezus onschuldig is, hoe weet ze dat?
Wat heeft haar droom ons als gemeente te zeggen, ook met het oog op het Avondmaal?

Zondag 18 februari 2018 n.m. – Jeugdthemadienst over 1 Korinthe 12: 12-27
Zondagmiddag is er weer een jeugdthemadienst en staan we stil bij het thema: open je ogen – voor de ander!
Samen met onze jongeren is deze dienst voorbereid. We lezen met elkaar uit 1 Korinthe 12. Hoe komt het toch dat er onder jongeren en ouderen zoveel eenlingen zijn, mensen die niet zijn opgenomen in een vriendengroep? Hoe kun je samen één zijn met elkaar en elkaar versterken?
We bidden om Gods Geest en zegen voor ieder die een taak heeft in deze dienst.
Be there!

Zondag 4 februari 2018 n.m. – Romeinen 6:1-23
In de middagdienst hopen we verder te gaan met de behandeling van de Romeinen-brief, zoals we daar ook mee bezig zijn tijdens de huisbijbelkringen. We lezen met elkaar Romeinen 6 en het thema is: ‘Eén zijn met Christus’.
In Rom.6 gaat Paulus in op de vraag of het dan niet uitmaakt of je wel of niet zondigt, als je maar door het geloof ‘in Christus’ bent. Nee, zegt hij, want er is iets met ons gebeurd. Ons oude zondebestaan is toen Christus aan het kruis hing, gekruisigd, gestorven en begraven. Sindsdien zijn we ‘levend voor God in Christus Jezus’. Hij is onze Koning!
Een paar vragen om ons voor te bereiden:
1.Op welke manier corrigeert dit hoofdstuk de door ons vaak gemaakte opmerking ‘ik ben nu eenmaal een zondaar en het wordt toch nooit wat met mij’?
2. ‘Als ik zondig, gebeurt dat omdat ik me niet realiseer wie ik ben in Christus’. Waarom is dit een goede samenvatting van wat Paulus hier zegt?

Zondag 28 januari 2018 v.m. – Mattheus 7:24-29
In de morgendienst zal het sacrament van de Heilige Doop bediend worden. In de prediking staan we stil bij het slot van de Bergrede: Mattheus 7:24-29. Het gaat hier over het huis op het zand en het huis op de rots gebouwd.
Waar bouwen u en jij je levenshuis op, op rotsgrond of op zandgrond? Wie wordt met de rots (grond) bedoeld? Hoe bouw je nu concreet op rotsgrond in het leven van het geloof? Kijk daarvoor naar de dingen die in de Bergrede (Mattheus 5-7) genoemd worden.

Zondag 21 januari 2018 n.m. – Romeinen 5: 1-21
In de middagdienst hopen we verder te gaan met de behandeling van de Romeinen-brief, zoals we daar ook mee bezig zijn tijdens de huisbijbelkringen. We lezen met elkaar Romeinen 5 en het thema is: ‘Leven in vrede met God’.
In Rom.5 gaat Paulus de consequenties trekken van zijn thema ‘rechtvaardig door het geloof’ zoals hij daar in Rom. 3 en 4 over sprak. Wat betekent het nu concreet voor ons leven dat de rechtvaardige uit het geloof zal leven?
Een paar vragen om ons voor te bereiden:
- Lees Romeinen 5:1-11
1. Welke gevolgen van de rechtvaardiging door het geloof somt Paulus op in de verzen 1 en 2?
2. Wanneer we lijden, wat maakt het dan volgens Paulus uit dat we gerechtvaardigd zijn (vers 3-5, 11)?
- Lees Romeinen 5:12-21
1. Wat bedoelt Paulus met ‘de zonde is door 1 mens in de wereld gekomen’?
2. Wat betekent het dat Gods genade ‘overvloediger is dan de zonde’, voor jou persoonlijk?

Zondag 14 januari 2018 v.m. – Mattheus 5: 1-12
In de morgendienst willen we een begin maken met het lezen van het Mattheus-evangelie. Het is mijn bedoeling een aantal keren stil te staan bij de Bergrede, Matthëus 5-7.
Hier worden de voorschriften voor Jezus’ volgelingen genoemd, zodat zij tot eer van Hem zullen leven. De Bergrede is de karakterbeschrijving van een christen, van een discipel van Jezus.
Deze morgen lezen we uit de zaligsprekingen, Mattheus 5:1-12, en het valt ons op hoe hier alles wordt omgekeerd. Niet de rijken worden gefeliciteerd, maar de armen.
Wat betekent het ‘om arm van geest’ te zijn (vers 3)? Wat weerhoudt mensen ervan om deze eigenschap te ontwikkelen? Hoe zit dat bij u en jou?

Zondag 31 december 2017 n.m. – Openbaring 22:17 / maandag 1 januari 2018 v.m. – Openbaring 21:5
In de diensten rondom Oud en Nieuw wil ik met u en jou stilstaan bij de wederkomst van Christus. Op Oudejaarsmiddag horen we over het roepen van de Geest en de gemeente om de komst van Christus, vanuit Openbaring 22:17. Welke gedachten roept de wederkomst bij u en jou op? Noem een aantal factoren die de wederkomstverwachting belemmeren.

Op Nieuwjaarsmorgen hopen we stil te staan bij Openbaring 21: 5. De woorden 'zie, Ik maak alle dingen nieuw' zijn juist als het gaat om een nieuw Anno Domini 2018 veelzeggend. Want: zijn die woorden alleen maar toekomstmuziek? Of zien we daar nu ook al iets van? Hoe dan?

Zondag 17 december 2017 n.m. – Romeinen 3: 21-31
In de middagdienst hopen we verder te gaan met de behandeling van de Romeinen-brief, zoals we daar ook mee bezig zijn tijdens de huisbijbelkringen. We lezen met elkaar Romeinen 3:21-31 en het thema is: ‘Rechtvaardig door het geloof’. Dit gedeelte van Paulus’ brief brengt ons bij het hart van het geloof. Want er is iets beslissends gebeurd aan het kruis van Golgotha. Daar wordt Gods rechtvaardigheid zichtbaar, waardoor ik als een onschuldig mens Gods rechtszaal kan verlaten. Een paar vragen:
1.Wat wordt bedoeld met ‘gerechtigheid van God’ in vers 21/22? Hoe kunnen we die gerechtigheid krijgen? Waarom hebben we die gerechtigheid nodig? 2. Leg uit waarom rechtvaardiging door het geloof het onmogelijk maakt je ergens op voor te laten staan (vers 27/28).

Zondag 10 december 2017 v.m. en n.m. – Johannes 1:6-13
Zondag hopen we als gemeente het Heilig Avondmaal te vieren. In het toeleidende woord tot de Tafel van de Heere zal Johannes 1 vers 11a centraal staan: ‘Hij kwam tot het Zijne’ als de Persoon aan wie wij alles te danken hebben. Wie worden er met ‘het Zijne’ en ‘de Zijnen’ bedoeld? Waarom hebben ‘de Zijnen’ het Woord (Jezus Christus) afgewezen? Wat is het wonder wat in vers 12 wordt genoemd en wat je niet verwacht na vers 11b?

In de dienst van nabetrachting zal het vervolg aan de orde komen, vers 11b-13: ‘hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden’. Hoe worden wij kinderen van God volgens Johannes? Wat is het voorrecht om ‘kinderen van God’ te zijn? Wat leer je daaruit voor jezelf met het oog op het Avondmaal?

Zondag 3 december 2017 v.m. – Johannes 1:1-5
Zondagmorgen bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. We doen dit aan de hand van de proloog van het Johannes-evangelie (vers 1-5). Johannes wil ons hier de achtergrond van Advent en Kerst duidelijk maken. Advent en Kerst beginnen niet pas in Nazareth of Bethlehem. Johannes gaat nog verder terug… Naar welk ander Bijbelboek verwijzen de woorden ‘in het begin’? Wie wordt hier met ‘het Woord’ bedoeld? Waar komt Hij (het Woord) vandaan? Hoe wordt Hij in vers 5 ook genoemd? Wat heeft dat ons te zeggen?

Zondag 26 november 2017 n.m. – Jeugdthemadienst
Zondagmiddag denken we als jongeren en ouderen na over het thema: ‘mag God doden? Over God en geweld’ Een vraag die ik regelmatig van jongeren en ouderen hoor, is: wat is de bedoeling van al die verhalen in de Bijbel waarin wordt gemoord en gestraft, voor ons gevoel erger dan nodig is? Ik denk bijv. aan de opdracht van God in Deut. 7 om de Kanaänieten uit te roeien. En ik denk ook aan wat in de media gezegd wordt over de Bijbel. De bekende schrijver Dimitri Verhulst bijv. die zegt: ‘De Bijbel is een bloedboek, een handleiding genocide’. Is het NT niet totaal anders? Daar gaat het om genade…Op deze vragen en gedachten wil ik aanstaande zondag in de middagdienst een antwoord zoeken. Zorg daarom dat je er bij bent!

Zondag 19 november 2017 v.m. – Genesis 22:1-19
In de morgendienst lezen we verder in de geschiedenissen van Abram, de pelgrim met God. Opnieuw staat de vraag centraal: wie is God? Abram krijgt in Genesis 22 de opdracht van God om zijn zoon Isaak te offeren. En je vraagt je af: hoe kan God zoiets eisen, dat je het liefste dat je hebt, eigenhandig doodt? Is dit ook jouw vraag of juist helemaal niet? Gaat God hier te ver? Gaat Hij ook te ver in wat Hij van jou vraagt?

Abram echter blijft vertrouwen op God en op Zijn belofte en doet wat de Heere van hem vraagt. En in dat vertrouwen wordt hij niet beschaamd. Want God gaat ver in wat Hij vraagt, maar ook in wat Hij geeft. Is Hij te ver gegaan in hoe Hij zich heeft gegeven in Jezus Christus?

Zondag 12 november 2017 v.m. – Genesis 18:16-33
In de morgendienst lezen we verder in de geschiedenissen van Abram, de pelgrim met God. Genesis 18 over Abrams voorbede voor Sodom en Gomorra staat centraal. God vraagt van ons recht en gerechtigheid te doen. Wij mogen datzelfde ook van Hem vragen. En daar worstelt Abram mee: is God rechtvaardig als Hij de goeden samen met de kwaden in Sodom laat omkomen? Hoe vaak bid u/jij, net als Abram, om de redding van mensen in je dorp of om de redding van onze samenleving? Wat doet het je dat God jou wil redden omwille van 1 goede: de Heere Jezus?

Zondag 29 oktober 2017 v.m. – Genesis 16
In de morgendienst hopen we een vervolg te geven aan onze prekenserie over Abram. De laatste keer op zondag 10 september stonden we stil bij Genesis 15. Nu zal Genesis 16 aan de orde komen. Sarai en Abram vinden het moeilijk om te wachten op God en de vervulling van Zijn belofte. Ze gaan aan het doe-het-zelven via Sarai’s slavin Hagar (vers 2-4). Herken je dat? Die neiging om niet op God te wachten, maar zelf te gaan knutselen? Wanneer er rivaliteit komt tussen Sarai en Hagar, vlucht de laatste de woestijn in en wordt daar opgezocht door de Engel van de HEERE. Wat valt je op in wat hij tot Hagar zegt? Wat vind je mooi in die woorden, en wat moeilijk (vers 8-12)?

Zondag 22 oktober 2017 n.m. – Romeinen 1:18-3:20
We lezen met elkaar verder in de Romeinen-brief en het thema is: ‘wie heeft de schuld?’. In dit eerste onderdeel van zijn brief klaagt Paulus in dienst van God de hele wereld aan. Het is het beeld van de rechtszaak waarin God de rechter is en alle mensen voor het gerecht worden gedaagd. We luisteren naar de aanklacht tegen ons. Laten we maar niet te snel oordelen over anderen in ons land of in de wereld om daarmee zelf buiten schot te blijven. Herken je een van de zonden uit de opsomming van Paulus in 1:26-32 bij jezelf? Hoe kan het dat wij erg verontwaardigd raken over het schandalige gedrag van anderen, terwijl precies hetzelfde gedrag lang zo erg niet lijkt als we ons er zelf schuldig aan maken? Laat in dit verband zien hoe het in Rom.1 over de jongste zoon gaat en in Rom.2 over de oudste zoon (Lukas 15:11-32).

Zondag 8 oktober 2017 n.m. – Leerdienst over Romeinen 1:1-17
Omdat we dit jaar de Reformatie herdenken als jubileumjaar (500 jaar Reformatie) willen we de komende tijd in de prediking tijdens de leerdiensten en tijdens de huisbijbelkringavonden met elkaar stilstaan bij de Romeinenbrief. Deze zondagmiddag zal Romeinen 1:1-17 centraal staan: het visitekaartje van Paulus en de kern van de brief. Wat weet u/jij van de gemeente van Rome? Hoe omschrijft Paulus zichzelf en waarom doet hij dat? Wat wilde hij doen in Rome? Waarom schaamt hij zich niet voor het Evangelie?

Zondag 24 september 2017 n.m. – Leerdienst over Zondag 38 uit de Catechismus
Zondagmiddag gaat het over de betekenis van de zondag. De zondag is de dag van en voor God. Een feestdag! Een dag om Hem en elkaar te ontmoeten en goed te doen aan anderen. Hoe beleven u en jij de zondag? Wat vind je belangrijk voor een echte viering van de zondag? Hoe ga je om met de ontwikkeling van de zondag tot ‘sociale’ dag? Wat is onopgeefbaar? Psalm 122 zegt: ‘kom ga met ons en doe als wij’. Wees er daarom zondagmiddag bij in de kerk, als ouderen en jongeren!

Zondag 17 september 2017 v.m. - Johannes 9
Zondagmorgen gaat de preek over zien/kijken. Dit n.a.v. het jaarthema van de HGJB: ‘Open je ogen’. We worden als gemeente opgeroepen om actief te leren zien, onze ogen open te doen voor God, voor elkaar in de gemeente en voor de wereld om ons heen. Ons probleem is vaak dat we niet goed kijken, ‘verblind’ zijn. Noem eens een paar dingen waardoor wij soms helemaal verblind kunnen zijn? Dat zien we ook in Johannes 9. Verschillende mensen kijken daar op verschillende manieren naar de Heere Jezus en naar de blinde man. Noem de 5 groepen/personen die hier in de hoofdstuk voorkomen? In welk van de personen/groepen herken je je het meest? Wat leer je van Jezus’ manier van zien/kijken?
 Zondag 19 augustus
09:30 uur
Ds. M. B. van den Akker

Zondag 19 augustus
16:30 uur
Kand. J. A. Hoogesteger
Concert André Knevel en Liselotte Rokyta
Woensdag 29 augustus

19:30 uur

Bidstond VBW
Woensdag 10 oktober

19:45 uur

Vakantie Bijbel Week
Dinsdag 23 oktober

09:30 uur

Voor meer activiteiten en bijeenkomsten klik hier.


Op dit moment geen